Deutschland


Convena GmbH

Reinbeker Weg 21
D-21029 Hamburg
Geschäftsführung: Jörg Ahrens, Dipl. Betriebswirt
Telefon: +49-(0)40- 724 142-0
Telefon: +49-(0)40- 325 828-200
Fax: +49-(0)40- 724 142-12

Mail: info@convena-hamburg.com

Internet: www.convena-hamburg.com

 

 

Ghana


Convena Construction Technologies Limited

Block 2, Science Museum Complex

Liberia Road
P.O. Box 2595 

Accra / Ghana
General Manager : Mr. Jörg Ahrens, Business Economist

Cell:  +233 - 545 41 45 25

Mail: j.ahrens@cct-hamburg.com